Wysokość wpisowego do PTTK dla nowych członków:

  1. 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  2. 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
  3. 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Kwota wpisowego wnoszona jest jednorazowo, zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

Wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:
1. 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
2. 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
3. 26,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

Składka członkowska wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 marca 2024 roku.
Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2024 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej:
– rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
– emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
– kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
– bezrobotni,
– osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są dzieci i młodzież do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
– opiekunowie szkolnych kół PTTK,
– osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
– młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1. Członkowie Honorowi PTTK,
2. dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
3. dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
4. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
5. dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
1. naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki normalnej
2. naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki ulgowej
3. naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki ulgowej młodzieżowej,
4. naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom zwolnionym ze składki,
5. naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2024 – 31.03.2025 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 9,00 zł, a także opłacić ponownie obowiązującą składkę.

Scroll to Top