PTTK

ODDZIAŁ

KLUBY


Klub Przewodników
Rok założenia - 1963


Tarnogórski Klub Tatarnictwa Jaskiniowego
Rok założenia - 1962


Klub Turystyki Rowerowej "Jutrzenka"
Rok założenia - 1972


Centrum nurkowe "Anaconda"


Klub Turystyki Górskiej "Grań"
Rok założenia - 2004Klub Turystyki Krajoznawczej "Wagabunda"

HISTORIA


((wróć do działu "Historia"))

KRÓTKI ZARYS HISTORII POWSTANIA I ROZWOJU

ODDZIAŁU PTTK NA ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ

W LATACH 1951-1966

Lata 1951-1954 to okres powoływania na terenie całego
kraju Okręgów, Oddziałów i komisji społecznych PTTK.
W Tarnowskich Górach pierwszym organizatorem ruchu PTTKowskiego jest
wieloletni członek PTT - adwokat, dr Józef Denkiewicz.
16 października 1951 r. zostaje utworzony Tarnogórski Oddział PTTK.
Pierwszymi organizatorami Towarzystwa w tym rejonie byli obok
dr Józefa Denkiewicza: Andrzej Denkiewicz i Tadeusz Kotuła.
W tym też roku powstaje Miejskie Koło Terenowe PTTK nr 1.
Zespół turystyczny w tym okresie tworzą ponadto przedstawiciele klubów
sportowych i zakładów pracy.

Pierwsze lata działalności Oddziału to organizowanie masowych
rajdów turystycznych - przede wszystkim górskich.
Dużą popularnością cieszyła się zwłaszcza górska turystyka narciarska.
W 1952 r. utworzona zostaje pod opieką działaczy Oddziału
Miejska Sekcja Turystyki Narciarskiej składająca się oprócz
przedstawicieli Oddziału PTTK z członków KS "Kolejarz", KS "Spójnia",
SKS "Gimnazjum Żeńskie", SKS "Liceum Pedagogiczne" i innych.
Sekcja ta prowadziła suchą zaprawę narciarską oraz uczestniczyła
w szeregu ogólnopolskich imprezach narciarskich.

W okresie tym w Towarzystwie wprowadzono we wszystkich
dyscyplinach towarzyskich system wielostopniowych 12 odznak
turystycznych zachęcających do uprawiania turystyki.
System ten chętnie został przyjęty przez turystów zwłaszcza młodych.

28 stycznia 1953 r. odbywa się walne Zebranie Wyborcze Oddziału,
na którym wybrano nowe władze Oddziału oraz nakreślono
program działania.

Zasadniczym kierunkiem działalności Oddziału było rozbudzenie
zainteresowania społeczeństwa tarnogórskiego turystyką.
Program ten realizowany był poprzez organizowanie drużyn
uczestniczących w imprezach górskich letnich i zimowych.

I tak odbyła się wyprawa narciarzy z Tarnowskich Gór na Babią Górę,
zaś latem 2 drużyny (16 osób) uczestniczyły w 1 Ogólnopolskim Górskim
Rajdzie Turystycznym PTTK. W tym też roku Oddział tworzy swoje konto
finansowe w NBP Tarnowskie Góry.

W 1954 roku członkowie Oddziału zwracają uwagę na konieczność
rozszerzenia zakresu dyscyplin turystycznych. Powstają zalążki komisji
turystyki nizinnej i kolarskiej. Oddział zgłasza 3 drużyny rajdowe -
razem 28 osób do III Okręgowego Turystycznego Rajdu Pieszego
do Lubszy. Cały Zarząd bierze udział w rajdzie.

W 1955 Centralna Rada Związków Zawodowych uznała PTTK za głównego
organizatora turystyki i krajoznawstwa w zakładzie pracy, zobowiązując
jednocześnie ogniwa związkowe do współpracy z Towarzystwem.

W tym że roku odbyło się zebranie złożone z członków PTTK,
z przewodniczących Rad Zakładowych, przedstawicieli Klubów Sportowych
oraz z przedstawiciela Stowarzyszenia" Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
Łącznie w naradzie brało udział - 60 osób. Spotkanie to spowodowało
uznanie działaczy PTTK za ideowych działaczy społecznych, a ponadto
zwróciło uwagę władz na trudności organizacyjne Oddziału.
Zarząd Powiatowy ZMP odstępuje Oddziałowi 1 pomieszczenie na biuro,
które do tej pory mieściło się w mieszkaniu dr J. Denkiewicza.

Powstają następne koła PTTK w zakładach pracy. Koło Nr 3 przy NBP
Tarnowskie Góry (przewodnicząca ob. Zofia Hubeczenko), Koło Nr 7 przy
Kaletańskich Zakładach Celulozowo - Papierniczych w Kaletach,
Koło Nr 8 przy Zakładach Przetwórczych w Strzybnicy, Koło Nr 9 przy
Miejskim Handlu Detalicznym w Tarnowskich Górach. Istniejące do tej pory
koła to: Koło Terenowe Nr 1, Koło Nr 2 w Lublińcu, Koło Nr 4 przy
Fabryce Urządzeń Górniczych, Koło Nr 5 przy Centralnym Biurze
Konstrukcji Kotłowych Tarnowskie Góry i Koło Nr 6 Tarnowskie Góry.

W sezonie letnim Oddział zorganizował 16 wycieczek turystycznych
w góry, z tego 3 autobusowe. Na II Krajowym Zjeździe PTTK
(15 - 16.01.55), Józef Denkiewicz zostaje wybrany do Głównego Sądu
Koleżeńskiego.

Rok 1956 - Oddział traci biuro ( w budynku utworzono przedszkole)
i po półrocznej pracy w kuchni kol. Kotuły przenosi się do budynku
KP PZPR.

Powstają dalsze koła PTTK: Nr 10 - Koło Terenowe w Koszęcinie i Nr 11
w Krupskim Młynie. Na skutek jednak utworzenia Oddziału PTTK w Lublińcu
część kół odchodzi z Oddziału tarnogórskiego. Na koniec roku Oddział
liczy 113 członków PTTK. W ożywieniu społecznym trwa dyskusja nad
przyszłością naszego Towarzystwa. Krytykuje się potrzebę
istnienia okręgów.

Rok 1957 - powstaje zalążek koła przewodników górskich.
22 marca 1957r. odbywa się II Walne Zgromadzenie Oddziału, w którym
bierze udział 27 delegatów. Oddział organizuje wyprawę w Tatry
Słowackie korzystając z Karty Turystycznej. Powstają dalsze koła PTTK:
Nr 12 - Dom Kultury Kolejarza, Nr 13 przy Jednostce Wojskowej,
Nr 14 - Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w Piekarach Śląskich.

W kwietniu 1958 r. zostaje podpisane porozumienie PTTK ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego. Od tego momentu notuje się wyraźne ożywienie
współpracy Towarzystwa z władzami szkolnymi. Oddział Tarnogórski ściśle
współpracuje z miejscową komendą ZHP. Ilość kół PTTK wzrasta do 11,
w których skupionych jest 250 członków PTTK. W okresie zimowym
odbywają się 2 kursy narciarskie.

16 kwietnia 1958 r. odbywa się III Walny Zjazd Oddziału, na którym
dotychczasowy Zarząd wycofuje się z działalności w PTTK.
Nominalnie prezesem zostaje Henryk Lis, który nie wykazuje
zainteresowania swoją funkcją. Działalnością Oddziału kieruje
w-ce Prezes W Kucia.

Oddział organizuje wspólnie z Okręgową Komisją Turystyki Kolarskiej
i Oddziałem Zawiercie 1 Okręgowy Zlot Turystów Kolarzy na
"Dni Gwarków". W zlocie bierze udział 57 uczestników.
Rozpoczęto rozprowadzanie skierowań wczasowych PTTK.

W sezonie letnim sprzedano 20 skierowań. Zorganizowano 3 kursy
szkoleniowe: organizatorów wycieczek w zakładach pracy,
kurs przewodników terenowych oraz kurs przewodników beskidzkich.
Oddział powołuje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, które
zorganizowało w sezonie letnim 80 wycieczek - samochodami
ciężarowymi. Słynne były ławki PTTK - wstawiało się je do ciężarówek,
które przy takim wyposażeniu nadawały się do przewozu
wycieczkowiczów. Ciężarówki wynajmowano w miejscowym PKSie, który
niestety nie posiadał autobusów.

Rok 1959 - Część działaczy przechodzi do pracy w innych organizacjach.
Oddział przechodzi poważny kryzys organizacyjny i personalny.
Z inicjatywy kilku działaczy PTTKowskich powołany zostaje Zarząd Oddziału
pod przewodnictwem kol. Denkiewicza, który po krótkiej przerwie
w pracach Towarzystwa, wraca do czynnej działalności w Oddziale.
W skład tego Zarządu wchodzą ponadto kol. Kucia jako w-ce prezes,
mgr Michalik jako skarbnik oraz szereg nowych kolegów o dość dużym
już doświadczeniu turystycznym. W tym składzien Zarząd powoduje
ożywienie działalności, organizuje II Rajd Kolarski na "Dni Gwarków",
w którym bierze udział 42 kolarzy, dwa zimowiska dla mieszkańców miasta
w Zwardoniu i Równicy.

Przygotowuje się IV Walny Zjazd Oddziału, na którym wybrane zostają
nowe władze Oddziału.

Rok 1960 - IV Walny Zjazd Oddziału (17 luty). Powstaje Komisja Turystyki
Górskiej pod przewodnictwem Jerzego Denkiewicza oraz Komisja Turystyki
Kolarskiej pod kierownictwem Alfreda Ordona. Rozpoczęto akcję
rozprowadzania książeczek "Autostop", których sprzedano 81 wśród
młodzieży tarnogórskiej. Powstaje klub "Autostop" (14.XII),
pod kierownictwem Huberta Kaczmarczyka. Klub liczy 32 członków.
Odbywa się uroczysty wieczór z okazji 10lecia PTTK.

Rok 1961. Oddział otrzymuje zezwolenie na prowadzenie działalności
handlowej. Powstaje poradnia krajoznawcza - zalążek późniejszego
punktu Informacji Turystycznej. Kurs organizatorów wycieczek
zakładowych kończy 64 słuchaczy. Zarząd czyni starania o otwarcie
stacji turystycznej w Bizji na 40 łóżek. Rozprowadzono 88 książeczek
"Autostop" oraz 53 skierowania wczasowe. Powstaje klub Grotołazów
z siedzibą w Suchej Górze (przy kole nr 16) pod kierownictwem
Wiesława Kuci.

27.11.1962 - Walny Zjazd Oddziału. W okresie tym notuje się dynamiczny
rozwój komisji oddziałowych. Komisja Turystki Górskiej organizuje
4 wycieczki szkoleniowe dla kandydatów na przewodników górskich.
Bieżące informacje dotyczące zagospodarowania szlaków górskich
przesyłane są do kół zakładowych w formie okresowych biuletynów
(13 edycji). Komisja dysponuje 8 przodownikami Górskiej Odznaki
Turystycznej.

Komisja Turystyki Kolarskiej - kol. Ordon i Kaczmarczyk, organizuje 20
wycieczek kolarskich dla młodzieży tarnogórskiej, w których bierze udział
125 uczestników. Wycieczki mają charakter krajoznawczy. Ich celem jest
popularyzacja walorów ziemi tarnogórskiej. Kolarze tarnogórscy biorą
udział w 22 rajdach i zlotach kolarskich regionalnych i ogólnopolskich.
Członkowie komisji współpracują z Oddziałem przy organizacji zlotów
turystów, kolarzy i pieszych na "Dni Gwarków Tarnogórskich". W 1963
roku 2 członków komisji uzyskuje uprawnienia Przodowników Turystyki
Kolarskiej ( kol Kaczmarczyk i kol. Ordon). 28.III.1961 - powstają
nowe komisje Oddziału. Komisja Turystyki Pieszej (przew. Krystyna
Poloczek - Kubik). Komisja Krajoznawcza kol. Jan Kubik
i Komisja Szkoleniowa (przew. kol. St. Żurek).

Wymienione komisje rozpoczynają propagowanie w środowisku
tarnogórskim turystyki pieszej, krajoznawstwa i ochrony przyrody.
Komisje te udzielają fachowych porad turystom w ramach poradni
krajoznawczej oraz intensywnie szkolą swoich członków i sympatyków
na szeregu kursach organizowanych przez Okręg PTTK w Katowicach.

Komisja Turystyki Pieszej organizuje wycieczkę szkoleniową na obszar
Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Komisja ta urządza zabawę
sylwestrową w domu wycieczkowym PTTK w Świerklańcu uzyskując
dochód 6248 złotych przeznaczony na finansowanie swojej działalności.

Komisja Szkoleniowa - rozpoczyna koordynację szkolenia dla
poszczególnych komisji i kół. Tak przeszkolono 65 zakładowych
organizatorów turystyki i kandydatów do klubu speleologicznego
(20 uczestników).

Maj 1962 r. Utworzenie Komisji Kół Zakładowych i Zespołu Organizatorów
Turystyki (przew. kol. L. Neuman, kol. Jaguś). W/w Komisja rozpoczyna
pracę nad dalszym wzrostem organizacyjnym Towarzystwa oraz nad
koordynacją działalności zakładowych organizatorów turystyki.
W okresie tym powstaje 5 nowych kół zakładowych. Zespół
organizatorów turystyki liczy 73 uprawnionych członków.

Listopad 1962 r.- powstaje oddziałowa Komisja Speleologii
(przew. kol. Wiesław Kucia) oraz Tarnogórski Klub Grotołazów.
Klub ten bazuje na członkach dotychczasowego Klubu działającego przy
kole Nr 16 w Zakładach Dolomitowych w Suchej Górze.

14.1.1963 - powstaje Koło Przewodników z zarządem w składzie:
kol. W. Grajcar - przewodniczący
kol. J. Denkiewicz - w-ce przewodniczący ds. górskich
kol. B. Świerc - w-ce przewodniczący ds. miejskich
kol. J. Sprot - sekretarz
Koło posiada 2 sekcje: górską i miejską.
Koło działa nieformalnie, gdyż nie liczy regulaminowo 10 członków
(8 przewodników w kole)

28.1.1963 r. powstaje Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki
Turystycznej - jako filia TRW Okręgowej Komisji Turystyki Górskiej
w Katowicach. TRW działa pod przewodnictwem kol. inż. Grajcara.
W 1963 r. zweryfikowano 42 brązowe odznaki GOT, 1 małą srebrną
odznakę GOT, 12 małych złotych odznak GOT. W tymże roku powstaje
również filia Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Turystyki
Pieszej - weryfikując 34 OTP popularne i brązowe.

W latach 1962-63 Zarząd czyni starania o dobór właściwych
pracowników, celem rozwinięcia działalności Biura Organizacji Ruchu
Turystycznego. Kolejno biuro Oddziału i ORT prowadzą: p. E. Cichoń,
p. Kazimiera Kowalik, p. Seweryn Sas i od 1.IV.1963 r. kol. Władysław
Sas - pod którego kierownictwem następuje rozwój BORT.

Rok 1963 - Biuru ORT organizuje 45 wycieczek uzyskując
obroty wielkości 128 tysięcy złotych

Lata 1964-1966. Okres ten charakteryzuje się okrzepnięciem aktywu
turystycznego i jego dążeniem do podnoszenia kwalifikacji turystycznych
czego oznaką jest wzrost ilości przodowników turystyki kwalifikowanej.
W tym momencie ilość przodowników wynosi: przodownicy GOT -
10 przodowników, z tego:

- z uprawnieniami na wszystkie grupy górskie 1 przodownik
- z uprawnieniami na Tatry Polskie i Góry Świętokrzyskie - 1
- z uprawnieniami na Sudety - 2
- z uprawnieniami na Beskid Wschodni - 1
- z uprawnieniami na Beskid Zachodni - 6
- Przodownicy Odznaki Turystyki Pieszej - 3
- Przodownicy Kolarskiej Odznaki Turyst - 2
- oraz przewodnicy górscy i zakładowi (w tym 5-ciu górskich
i 5 zakładowych)
Ponadto koło Przewodników liczy 7 kandydatów. Przewodnicy obsłużyli
1685 wycieczek z 43079 uczestnikami, w tym 49 wycieczek z 1245
uczestnikami zagranicznymi.

VI Walny Zjazd Oddziału odbywa się 21.III.1964 roku.
W wyniku porozumienia w 1964 r. pomiędzy resortem oświaty a ZG PTTK
ustalone zostały zasady tworzenia szkolnych Kół Turystyczno -
Krajoznawczych (tzw. członkostwo zbiorowe PTTK).

W dn. 16.XII.1964 r. Oddział powołuje Radę Opiekunów SKKT
pod przewodnictwem mgr Mariana Kosa mającą za zadanie kierowanie
szkolnym ruchem krajoznawczym. Na koniec 1965 r. na terenie powiatu
działa 14 SKKT. Powstajš nowe komisje: Komisja Turystyki Narciarskiej,
Komisja Turystyki Motorowej.

Komisja Turystyki Narciarskiej bazując na kole Nr 5 zorganizowała 2 obozy
szkoleniowe (w Wiśle i Szczyrku - 72 uczestników), oraz 14 wycieczek
w Beskidy. Cztery osoby przeszkolono na przodowników Górskiej Odznaki
Narciarskiej. Komisja Turystyki Motorowej bazujšc na kole Nr 13
(Osiedle Wieszowa) zdobywa 8 brązowych Motorowych Odznak
Turystycznych organizujšc wycieczki motorowe po kraju oraz do
CSRS i NRD. Jest również współorganizatorem 1 Rajdu Szlakiem Powstań
Ślšskich i Zlotu Turystów na "Dni Gwarków".

Komisja Krajoznawcza (przew. kol. J. Kubik) opracowuje opisy szlaków
Husarii i Powstańców Ślšskich oraz szereg opisów krajoznawczych dla
wycieczek autokarowych. Organizuje wspólnie z Komisją Turystyki Pieszej
(przew. kol. Krystyna Poloczek - Kubik) gawędy na temat
"Zabytki Ziemi Tarnogórskiej". Miłośnicy turystyki pieszej zdobywają 40
odznak w stopniu brązowym OTP.

Komisja Speleologii (przew. kol. W. Kucia) i Tarnogórski Klub Grotołazów
(przew. kol. Leon Tyman i kol. Jan Meiser) organizują 33 wyprawy
badawcze w podziemia tarnogórskie, wynikiem czego jest opracowanie
mapy inwentaryzacyjnej podziemi w rejonie Bobrownik Śląskich.

Klub odbywa wyprawy szkoleniowe: 15 wypraw w rejon Jury Krakowsko -
Częstochowskiej, 1 wyprawę w Tatry Polskie oraz zorganizowany zostaje
10 - dniowy obóz szkoleniowy w Tatrach Zachodnich. Członkowie Komisji
i Klubu biorą przez swych przedstawicieli udział w pracach Okręgowej
i Głównej Komisji Speleologii w Katowicach i w Warszawie.

Komisja Szkoleniowa (przew. kol. St. Żurek) koordynuje szkolenie kadry
Oddziału. W okresie sprawozdawczym przeszkolono:

24 Zakładowych Organizatorów Turystyki
36 członków Klubu Grotołazów

W okresie sprawozdawczym notuje się osłabienie działalności Komisji
Turystyki Kolarskiej (1964 r. przew. kol. A. Ordon; 1965 - kol. H. Biały).
Komisja Kół Zakładowych (przew. kol. Dąbal St. i kol. Nowak Eligiusz)
rozwija działalność nad organizowaniem nowych kół PTTK.

Na skutek utworzenia SKKT, następuje likwidacja 4 kół PTTK
w środowiskach szkolnych:

Koło Nr 7 przy Liceum Ogólnokształcącym Żeńskim
Koło Nr 10 rzy Zasadniczej Szkole Zawodowej
Koło Nr 12 przy Domu Kultury Kolejarza
Koło Nr 19 przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży

Zwiększa się natomiast liczba kół zakładowych. Zorganizowane zostają
następujšce koła PTTK:

Koło Nr 7 przy PPRN Tarnowskie Góry
Koło Nr 10 przy Cechu Tarnowskie Góry
Koło Nr 12 przy PZGS Tarnowskie Góry
Koło Nr 19 przy MPGK Tarnowskie Góry
Koło Nr 22 przy Ceramice - Kozłowa Góra
Koło Nr 23 przy Hucie Cynku w Miasteczku

Razem w skład Oddziału wchodzą 23 koła PTTK.

W latach 1966-1970, notujemy dynamiczny rozwój wszelkich form
turystyki - rozwija się przewodnictwo, powstają nowe kluby
specjalistyczne, coraz częściej na forum działalności aktywu
turystycznego powraca krajoznawstwo. W 1966 r. zakończył się
ogólnopolski konkurs "Przez X Wieków Polski", na którym obok 3
innych Oddziałów województwa nagrodę uzyskał nasz Oddział
(100 000 złotych). W 1966 r. powstaje Samodzielny Terenowy Referat
Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej pod przewodnictwem
kol. J. Pawlika. Referat zweryfikował 273 odznaki różnych stopni.

Oddział posiada do dyspozycji:

- 14 przodowników Górskiej Odznaki Turystycznej z uprawnieniami na
wszystkie grupy górskie
- 3 przodowników Odznaki Turystyki Pieszej
- 4 przodowników Kolarskiej Odznaki Turystycznej

Koło Przewodników (przewodn. kol. B. Świerc):

- 8 przewodników posiada uprawnienia przewodników zakładowych
- 12 przewodników posiada uprawnienia przewodników terenowych
- 14 przewodników posiada uprawnienia przewodników górskich

Przewodnicy obsłużyli 3021 wycieczek z 142946 uczestnikami w tym 70
wycieczek zagranicznych.

W 1966 roku w skład Oddziału wchodzi Klub Kolarski PTTK
"Drama" Zbrosławice, pod przewodnictwem kol. Kaczmarczyka. Klub ten
biorący udział w szeregu imprezach kolarskich w kraju i zagranicą plasował
się zawsze na czołowych miejscach. Przez szereg organizowanych imprez
turystyczno-krajoznawczych klub prowadzi aktywną działalność
krajoznawczą w swoim środowisku. W konkursach o tytuł najlepszego
klubu kolarskiego PTTK w kraju klub zajmuje 4 miejsce w 1966 roku,
a 5 miejsce w 1967 r.

Klub zdobywa 99 odznak turystycznych KOT wszystkich stopni, biorąc
udział w 33 rajdach i zlotach kolarskich.

W maju 1967 r. powstaje Klub Górski PTTK pod przewodnictwem
kol. Wiśniewskiego i kol. Katafiasza. Klub liczy 19 członków w tym 16
przodowników GOT. Członkami klubu sš wyłącznie wysoko kwalifikowani
turyści górscy. Działalność klubu bazuje na indywidualnych wyprawach
członków klubu.

Wspólnie z Komisją Turystyki Górskiej (przew. kol. dr Zb. Wiśniewski)
działacze turystyki górskiej organizują 50 wycieczek górskich z 1366
uczestnikami w tym 953 uczestników ze szkół podstawowych i średnich.
Oddział uruchamia punkt Informacji Turystycznej, który prowadzi
kol. Sas Władysław.

30.IV.1968 roku powstaje Klub Żeglarski PTTK "Opty". Pierwszym
komandorem Klubu jest kol. R. Motyl. Klub liczy 36 członków.

Członkowie Klubu dużym nakładem pracy społecznej, inicjatywą
i młodzieńczym zapałem dorabiajš się pierwszych jednostek żaglowych.
Równocześnie, mimo trudności finansowych, lokalowych i sprzętowych,
trwa intensywne szkolenie członków. Na kursie centralnym:

-2 członków zdobywa uprawnienia sternika jachtowego.
-2 członków zdobywa uprawnienia jachtowego sternika morskiego.

Na stopień żeglarza odbywa przeszkolenie 45 osób. Członkowie klubu
zdobywają pierwsze odznaki ŻOT (3 odznaki brązowe).

W maju 1970 r. powstaje Klub Podwodny PTTK "Harpun" przy Fabryce
Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych "Faser" pod kierownictwem kol.
H. Nowickiego. Klub liczy 20 przeszkolonych członków i 20 kandydatów.
Sš to osoby w wieku 16-40 lat z terenu powiatu oraz z Zabrza
i Sosnowca. Fabryka Sprzętu Ratunkowego "Faser" pomaga klubowi
w wyposażeniu sprzętu nurkowego. W zamian klub stara się dostarczyć
zakładowi specjalistycznej informacji z dziedziny techniki podwodnej
i prowadzić opiniujšce badania prototypów aparatów, masek i lamp
podwodnych. W sprawie tej klub współpracuje z Komisją Turystyki
Podwodnej Zarządu Głównego PTTK - członka Międzynarodowej
Organizacji Działalności Podwodnej - CMAS oraz z płetwonurkami
z wielu klubów w kraju.

Członkowie klubu zainaugurowali sezon akcją nurkową w Tresnej
i rozpoczęli pracę przy pogłębianiu ujęcia wody w podziemiach
tarnogórskich. Obóz szkoleniowy zorganizowany został nad jeziorem
Głębokim k/Międzyrzecza. Część sprzętu do głębokich nurkowań
(skafandry) członkowie klubu wykonujš we własnym zakresie.
Członkowie klubu prowadzą ponadto intensywną działalność
w środowisku tarnogórskim popularyzujšc turystykę podwodną.
Zasilają oni drużyny ratowników WOPR, pomagają w organizowaniu
nauki pływania itp.

Komisja Krajoznawcza - (przewodn. kol. A. Pandzioch) prowadzi
działalność krajoznawczš przede wszystkim we własnym regionie.
Opracowuje opisy krajoznawcze wycieczek do doliny Dramy,
do Rezerwart "Seget" i Rezerwatu "Dęby Boruszowicke" do Brynka
i Miasteczka Ślšskiego.

Komisja ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej w zakresie Ochrony Zabytków oraz z Ligš Ochrony Przyrody
w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Założona zostaje kartoteka
krajoznawcza regionu tarnogórskiego. W tym zakresie Komisja
Krajoznawcza współpracuje z Głównš Komisją Krajoznawczą PTTK jak
również z Komisjami Krajoznawczymi Bytomia i Lublińca. Zorganizowane
zostają sekcje krajoznawcze przy Kołach Nr 5,6 i 16. Wśród kół PTTK
Komisja organizuje konkursy fotograficzne. Komisja Speleologii
(przew. kol. W. Kucia, kol. W. Vorreiter) i Tarnogórski Klub
Grotołazów (przew. kol. W. Vorreiter, kol. L. Bielas i inni).
Stan klubu: 27 członków. Klub prowadzi działalność eksploracyjnš
i szkoleniową. Zorganizowano 170 wypraw szkoleniowo - treningowych
do jaskiń Jury Krakowsko - Częstochowskiej, 37 wypraw w podziemia
tarnogórskie i 6 obozów szkoleniowych w Tatrach Polskich.
Ogółem w wyprawach wzięło udział 648 uczestników. Okres najbujniejszej
działalności klub przeżywa w latach 1967 - 1969.

Komisja Szkoleniowa - (przew. St. Żurek).
Działalność - organizowanie szkolenia dla komisji i klubów:

- kurs organizatorów wycieczek dla aktywu wiejskiego na
zlecenie ZMW - 22 uczestników
- kurs znakowania szlaków turystycznych - 14 uczestników
- kurs przewodników terenowych po woj. katowickim oraz
Beskidach - 69 uczestników (uprawnienia przewodnickie
uzyskało 13 osób)
- szkolenie wstępne dla adeptów klubu Grotołazów - 12 osób
- 2 kursy dla organizatorów turystyki - 130 uczestników
(uprawnienia uzyskały 63 osoby)
- podstawowy kurs żeglarstwa - 45 osób
- kurs stopnia podstawowego dla członków klubu "Harpun"-
kończy 20 osób.

Komisja Kół Zakładowych i Zespół Organizatorów Turystyki (przew. kol.
L. Jaguś).

Zespół Organizatorów Turystyki powołany został 11.V.1966 r. Obecnie na
zakładach pracy działa 186 organizatorów turystyki. Na skutek braku
działalności w niektórych kołach zaszła konieczność likwidacji kilku kół
zakładowych. Staraniem Komisji zorganizowano w to miejsce 9 kół
zakładowych na tych zakładach pracy, w których istniały sprzyjajšce
warunki (zakłady produkcyjne). Likwidacji uległy przeważnie małe koła
na niedużych zakładach usługowych bšdź administracyjnych.
Aktualnie Oddział liczy 32 koła PTTK liczące 1541 członków.

Komisja Turystyki Narciarskiej - (przew. kol. T. Szulc). Organizuje 3 obozy
narciarskie w Beskidach, 10 wycieczek narciarskich w Beskidy, oraz bierze
udział w 4 rajdach narciarskich.

Wyraźne osłabienia działalności notuje Komisja Turystyki Motorowej
(przew. kol. Dziurzyk) oraz Rada Opiekunów SKKT (przew. kol. Mitas)
ilość SKKT spada z 14 do 7.

W 1967 roku Oddział otwiera agencję Biura Turystyki Zagranicznej
organizujšc wycieczki do Bułgarii i na Węgry.

Z okazji 50-lecia organizacji narciarskich w Polsce Złotym Krzyżem Zasługi
odznaczony został dr Józef Denkiewicz.

Za działalność społeczną w Oddziale PTTK wyróżniający się działacze
zostali odznaczeni z okazji 25 - lecia PRL:

- odznakę zasłużonego Działacza Turystyki i Złotą Odznakę Zasłużonego
w Rozwoju Województwa Katowickiego otrzymał dr Józef Denkiewicz
- Srebrnymi Odznakami Zasłużonego w Rozwoju Województwa
katowickiego wyróżnieni zostali:
inż. W. Grajcar
inż. St. Żurek
- Złote Odznaki PTTK otrzymali:
dr J. Denkiewicz
inż. W. Grajcar
dr Zb. Wiśniewski
- Srebrnymi Odznakami PTTK wyróżnieni zostali:
mgr J. Michalik
mgr inż. W. Kucia
inż. K. Poloczek - Kubik
J. Kubik
inż. St. Żurek
J. Trojan
L. Jaguś
inż. A. Pandzioch
E. Nowak

W grupie oddziałów miejskich i terenowych liczących do 2 tyś. członków
we współzawodnictwie o proporczyk XX - lecia PTTK Oddział zajmuje
l miejsce.

Opracowanie - Wiesław Kucia

((wróć do działu "Historia"))

IMPREZY

SZLAKI TURYSTYCZNE

Kliknij...
KONTAKT

WEBmaster
e-mail: wyslij

Biuro
e-mail: wyslij


LICZNIKPTTK

copyright (c) by Zarząd Oddziału PTTK Tarnowskie Góry

PTTK